"I" am The "I"

" I " Am The " I "

OWAU NO KA "

" I " come forth from the void into light,

Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

" I " am the breath that nurtures life,

Owau no ka ha, ka mauli ola,

" I " am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness,

Owau no ka poho, ke ka'ele mawaho a'e o no ike apau.

The " I ", the Id, the All.

Ka " I ", Ke Kino Iho, na Mea Ap au.

" I " draw my bow of rainbows across the waters,

Ka a'e au " I " ku'u pi'o o na anuenue mawaho a'e o na kai a pau,

The continuum of minds with matters.

Ka ho'omaumau o na mana'o ame na mea a pau.

" I " am the incoming and outgoing of breath,

Owau no ka "Ho" a me ka “Ha”,

The invisible, untouchable breeze,

He huna ka makani nahenahe,

The undefinable atom of creation.

Ka "Hua" huna o Kumulipo.

" I " am the " I ".

Owau no ka " I ".


The " I " am the " I " prayer is also available in other languages on the following website: https://www.hooponopono.org/authorization/